Sunday, 27 May 2007

मन उधाण वाऱ्याचे

मन उधाण वाऱ्याचे

आकाशी स्वप्नांच्या हरपुन पान शिरते,
हुरहुरत्या सांजेला कधी एकटेच झुलते,
सावरते बावरते झडते अडखळते का पडते..
कधी आशेच्या हिंदोळ्यावर मन हे वेडे झुलते..
मन तरंग होउन पाण्यावरती फ़िरते..
अन क्षणात फिरूनी अभाळाला भीडते..

मन उधाण वाऱ्याचे...

रुणझुणते गुणगुणते कधी गुंतते हरवते..
कधी गहिऱ्या डोळ्यांच्या डोहात पार बुडते..
तळमळते सारखे नकळत का भरकटते..
कधी मोहाच्या चार क्षणांना मन हे वेडे भुलते..
जाणते जरी हे पुन्हा पुन्हा का चुकते..
भाबडे तरी भासांच्या मागुन पळते..

मन उधाण वाऱ्याचे..


चित्रपट : अगं बाई अरेच्च्या !!
संगीत : अजय अतुल
शब्द् : .....

No comments:

Post a Comment